disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.flyerwereld.nl) van Flyerland.nl, die haar hoofdkantoor heeft op Kajuit 307, 9733CW Groningen, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Groningen onder nummer 02080586 (“Interminded”). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Flyerwereld.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Flyerwereld.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

De informatie op deze internetsite is specifiek gericht op het publiek in Nederland.

Flyerwereld.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Flyerwereld.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Flyerwereld.nl hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat Flyerwereld.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Flyerwereld.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Flyerwereld.nl niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Flyerwereld.nl en het ontwerp, de tekst, logo’s en afbeeldingen, alsmede de selectie en de vorm hiervan vallen onder het auteursrecht © van Flyerwereld.nl, waarbij het mogelijk is dat in deze website incidenteel eigendomsmateriaal wordt gebruikt dat afkomstig is van derden. Andere eigen handelsmerken en -namen kunnen incidenteel op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectieve eigenaars.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Flyerwereld.nl stuurt, kunnen onveilig zijn. Flyerwereld.nl raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Flyerwereld.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Flyerwereld.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Flyerwereld.nl en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Flyerwereld.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (b) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (c) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Flyerwereld.nl of aan u wordt gezonden, (d) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (e) misbruik van deze internetsite, (f) verlies van gegevens, (g) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (h) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Flyerwereld.nl.

Toepasselijk recht
Bezoekers van deze website doen dit op eigen risico en uit vrije wil en dienen zich te houden aan lokale wetgeving, voor zover deze van toepassing is. Deze voorwaarden worden beheerst door en afgeleid van het Nederlands recht. Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Nederland en door gebruik te maken van deze website onderwerpt u zich voor bovengenoemde gevallen aan de rechtsmacht van een dergelijke rechter, waarbij u afziet van enig bezwaar met betrekking tot de rechtsmacht of plaats van berechting.

Wijzigingen
Flyerwereld.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

© April 2010 Flyerwereld.nl[login]